counter on myspace
Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga. Abados d.o.o.
Objavil Abados

Vroča tema današnjega vsakdanjika je posredovanje informativnega izračuna nepremičninskega davka. Kot so navedli iz Geodetske uprave, gre pri podlagi za ta izračun za skup podatkov, katere je Geodetska uprava pridobila iz večih evidenc ter jih uparila v neko svojo evidenco. Pri tem velja posebej poudariti, da ti podatki niso samo podatki iz zemljiške knjige in ustreznega katastra (zemljiški ali stavbni), pač pa tudi ostali (register prebivališča, register najemnih pogodb, …). Gre torej za precej kompleksen projekt, pri katerem so težave in napake neizogibne.

Za zmanjšanje plačila bodočega “nepremičninskega davka” je potrebno vedeti možnosti in načine, kako racionalizirati te stroške. Preberite si članek v celoti »

Značke: , , , , , ,

zemljiški kataster:

zemljiška parcela z oznako 100/1 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj                   (ID znak: parcela 9999 100/1)

kataster stavb: (etažna lastnina)

posamezni del stavbe z oznako 1 v stavbi 50 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj              (ID znak: del stavbe 9999-50-1)

Značke: ,

Objavil Abados

Zemljiškoknjižno dovolilo je razpolagalni pravni posel, ki je pravni temelj pravnoposlovne (izvedene) pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini. Vsebino tega pravnega posla ureja Stvarnopravni zakonik.

Primer:

Odsvojitelj Janez, EMŠO: …., stanujoč … izrecno in nepogojno dovoljujem, da se na zemljiški parceli z oznako 100 v katastrski občini 3500 Zgornji Kašelj vknjiži lastninska pravica v korist in na ime:

PRIDOBITELJ MARKO, EMŠO…….

9999 Kašelj, Pridobitniška cesta 1                       do 1/2 celote.

Značke: , ,

Objavil Abados

Etažna lastnina pomeni odstop od splošnega pravnega pravila “stavba sledi zemljišču” (superficies solo cedit), katero je enovito uredil v pravno celoto Stvarnopravni zakonik (SPZ). Tudi zaradi večjega zavedanja ljudi po nujnosti vpisa v zemljiški knjigi, je bilo nujno informatizirati zemljiškoknjižne evidence – samo hitra informacija je dobra informacija.

Poznamo dva koncepta ureditve etažne lastnine: unitaristični in dualistični koncept. Etažna lastnina pri nas je urejena po dualističnem konceptu. Izhaja iz stališča, da gre pri etažni lastnini za dve pravni razmerji – za izključno lastninsko pravico na posameznem delu  stavbe  in solastninsko  pravico vseh etažnih  lastnikov na  skupnih delih. Pri tem gre za neločljivo povezanost solastninskega deleža na skupnih delih z izključno solastninsko  pravico na posameznem  delu stavbe. Takšna ureditev etažne lastnine je značilna za države romanske pravne družine. Tak koncept etažne lastnine pri nas bistveno odstopa  od ureditve v nam zelo sorodno urejenih sistemih, kot sta nemški in avstrijski (sicer je naše civilno pravo zelo sorodno tema dvema sistemoma). V  državah germanske pravne družine je zaslediti unitaristični koncept ureditve, po katerem je etažna lastnina posebna oblika solastnine in v katerem stavba predstavlja enoten pravni objekt. Preberite si članek v celoti »

Značke: , , , , ,

S 1.5.2011 je poslovanje z zemljiško knjigo izključno v informatizirani obliki in sedaj lahko rečemo – zemljiška knjiga je ena za celotno Slovenijo. Novi način elektronskega poslovanja omogoča hitrejše poslovanje v zemljiškoknjižnih zadevah ter udejanja načelo zaupanja v zemljiškoknjižne podatke.

Preko spletnega portala e-Zemljiška knjiga je mogoče vsak dan v času od 8-20 ure brezplačno vpogledati v zemljiškoknjižne podatke kot pridobiti zemljiškoknjižni izpisek in ostale podatke.

Med dobrodošle novosti vsekakor spada možnost vpogleda v sestavljeni izpis  za zemljiško parcelo stavbo ali del stavbe s katerim na enem mestu pridobimo podatke osvežene podatke zemljiškega  ali stavbnega katastra ter v nadaljevanju še aktualni vpogled v zemljiško knjigo. Preberite si članek v celoti »