counter on myspace
Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga. Abados d.o.o.

zemljiški kataster:

zemljiška parcela z oznako 100/1 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj                   (v preglednici tudi: 9999-100/1)

kataster stavb: (etažna lastnina)

posamezni del z oznako 1 v stavbi 50 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj              (v preglednici tudi: 9999-50-1)

Značke: ,

Objavil Abados

Zemljiškoknjižno dovolilo je razpolagalni pravni posel, ki je pravni temelj pravnoposlovne (izvedene) pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini. Vsebino tega pravnega posla ureja Stvarnopravni zakonik.

Primer:

Odsvojitelj Janez, EMŠO: …., stanujoč … izrecno in nepogojno dovoljujem, da se na zemljiški parceli z oznako 100 v katastrski občini 3500 Zgornji Kašelj vknjiži lastninska pravica v korist in na ime:

PRIDOBITELJ MARKO, EMŠO…….

9999 Kašelj, Pridobitniška cesta 1                       do 1/2 celote.

Značke: , ,

Objavil Abados

Etažna lastnina pomeni odstop od splošnega pravnega pravila “stavba sledi zemljišču” (superficies solo cedit), katero je enovito uredil v pravno celoto Stvarnopravni zakonik (SPZ). Tudi zaradi večjega zavedanja ljudi po nujnosti vpisa v zemljiški knjigi, je bilo nujno informatizirati zemljiškoknjižne evidence – samo hitra informacija je dobra informacija.

Poznamo dva koncepta ureditve etažne lastnine: unitaristični in dualistični koncept. Etažna lastnina pri nas je urejena po dualističnem konceptu. Izhaja iz stališča, da gre pri etažni lastnini za dve pravni razmerji – za izključno lastninsko pravico na posameznem delu  stavbe  in solastninsko  pravico vseh etažnih  lastnikov na  skupnih delih. Pri tem gre za neločljivo povezanost solastninskega deleža na skupnih delih z izključno solastninsko  pravico na posameznem  delu stavbe. Takšna ureditev etažne lastnine je značilna za države romanske pravne družine. Tak koncept etažne lastnine pri nas bistveno odstopa  od ureditve v nam zelo sorodno urejenih sistemih, kot sta nemški in avstrijski (sicer je naše civilno pravo zelo sorodno tema dvema sistemoma). V  državah germanske pravne družine je zaslediti unitaristični koncept ureditve, po katerem je etažna lastnina posebna oblika solastnine in v katerem stavba predstavlja enoten pravni objekt. Preberite si članek v celoti »

Značke: , , , , ,

S 1.5.2011 je poslovanje z zemljiško knjigo izključno v informatizirani obliki in sedaj lahko rečemo – zemljiška knjiga je ena za celotno Slovenijo. Novi način elektronskega poslovanja omogoča hitrejše poslovanje v zemljiškoknjižnih zadevah ter udejanja načelo zaupanja v zemljiškoknjižne podatke.

Preko spletnega portala e-Zemljiška knjiga je mogoče vsak dan v času od 8-20 ure brezplačno vpogledati v zemljiškoknjižne podatke kot pridobiti zemljiškoknjižni izpisek in ostale podatke.

Med dobrodošle novosti vsekakor spada možnost vpogleda v sestavljeni izpis  za zemljiško parcelo stavbo ali del stavbe s katerim na enem mestu pridobimo podatke osvežene podatke zemljiškega  ali stavbnega katastra ter v nadaljevanju še aktualni vpogled v zemljiško knjigo. Preberite si članek v celoti »

Lastništvo na nepremičninah se pridobi šele z vpisom v zemljiški knjigi. Eden od načinov pridobitve lastninske pravice je pravno-poslovni način.

Pot:

  1. sestava pogodbe,
  2. podpis vseh pogodbenikov na pogodbi,
  3. predložitev podpisane pogodbe pristojni davčni upravi v odmero davka (na promet z nepremičninami, na dediščine in darila…),
  4. pri notarju (ne na upravni enoti) overitev podpisa vseh oseb, katere pravica se zmanjšuje, utesnjuje, odsvojuje… Preberite si članek v celoti »

Značke: , , ,