counter on myspace
Zemljiškoknjižno dovolilo « Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga, Geodetske storitve

Zemljiškoknjižno dovolilo je razpolagalni pravni posel, ki je pravni temelj pravnoposlovne (izvedene) pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini. Vsebino tega pravnega posla ureja Stvarnopravni zakonik.

Primer:

Odsvojitelj Janez, EMŠO: …., stanujoč … izrecno in nepogojno dovoljujem, da se na zemljiški parceli z oznako 100 v katastrski občini 3500 Zgornji Kašelj vknjiži lastninska pravica v korist in na ime:

PRIDOBITELJ MARKO, EMŠO…….

9999 Kašelj, Pridobitniška cesta 1                       do 1/2 celote.

Značke: , ,

Komentiraj