counter on myspace
Sprememba lastništva na posameznem delu « Etažna lastnina. Sestava pogodb po naročilu. Vpis v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga, Geodetske storitve

Zemljiškoknjižno dovolilo je razpolagalni pravni posel, ki je pravni temelj pravnoposlovne (izvedene) pridobitve stvarnih pravic na nepremičnini. Vsebino tega pravnega posla ureja Stvarnopravni zakonik. Primer: Odsvojitelj Janez, EMŠO: …., stanujoč … izrecno in nepogojno dovoljujem, da se na zemljiški parceli z oznako 100 v katastrski občini 3500 Zgornji Kašelj vknjiži lastninska pravica v korist in […]

Preberite celoten članek: Zemljiškoknjižno dovolilo